TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması (Başvurular 7 Ocak 2019 – 8 Şubat 2019 Arası)

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2019

2019 TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasının Başvuruları 7 Ocak 2019 Tarihinde Başlayıp, 8 Şubat 2019 Tarihi Saat 17:30’da Sona Erecektir.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ortaokulların 5,6,7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

TÜBİTAK Orta Okul Araştırma Projeleri Yarışması Şartnamesi

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2019 Yılı Çağrı Duyurusu

-Çağrının Amacı ve Kapsamı

Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim
alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının
gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri
kapsar.

-Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
—Başvuru Koşulları
• Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda öğrenim gören en çok iki
öğrenci tarafından hazırlanabilir.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için
alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.
• Projeler, 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu
yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış olan projeler, bu yarışmaya
katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da
başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin
Kimya alanında başvuru yapılması gereken projenin Biyoloji alanında başvuru yapılması), hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması,
projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi
yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi
kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje
özeti, raporu ve video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak
her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer
verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

—Başvuru İşlemi
• 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve
tamamlanan projelerin başvuruları 07 Ocak 2019 tarihinde başlar ve 08 Şubat 2019 tarihinde, saat
17.30’da sona erer. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından
çevrimiçi olarak yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve
öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı
olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).
• Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
• Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir
dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti ve raporu dışında kalan belgeler (resim, anket
vb.) sistemde diğer belgeler kısmına yüklenir.
• Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı
geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.
• Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar
onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
• Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dahil hiçbir değişiklik
talebi kabul edilmez.
• Önceki yıllarda bölge koordinatörlerine gönderilen başvuru formu bu yıldan itibaren
gönderilmeyecektir. Fakat, bir sonraki aşama olan Bölge Sergisine davet edilecek kişilerden e-bideb başvuru sisteminden alacakları başvuru izleme belgesini imzalı olarak Bölge Koordinatörlüklerine göndermeleri istenecektir.

—Başvuru Yöntemi
Başvurular, yukarıda belirtilen tarihler arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak
yapılacaktır.

—Yarışma Kategorileri
Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve
Yazılım olmak üzere 10 alanda düzenlenecektir.

-Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

—Değerlendirme Yöntemi
• Bölgesel Yarışmalar; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya,
Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
• Öğrenciler tarafından, Proje Rehberine göre hazırlanan projeler, ilk olarak 12 bölgede ve her alan için
oluşturulacak akademik jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler” üzerinden değerlendirilir.
• Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal,
…), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.
Detaylı değerlendirme kriterlerine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileriarastirma-
projeleri-yarismasi adresinden ulaşılabilir.
• Ön değerlendirme sonucuna göre başarılı bulunan projeler bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir.
• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide
ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.
• Projeler, sergide jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje
sahibi öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatlarda kullanılacak bilgisayar ve
projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik
donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.
• Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü
ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve
başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.
• Final Yarışmasında projeler, alanlarında uzman akademik jürilerce bilimsel kriterlere göre değerlendirilir ve
her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.
• Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir. Sergilerin yapılacağı illerin dışından
gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama
ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır.
Konaklamalar iki veya üç kişilik odalarda yapılır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu
görevlendirilen öğretmene aittir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu kapsamda olduğu belirlenen projenin sahibi öğrenciler ve danışmanları üç eğitim öğretim yılı süresince TÜBİTAK’ın düzenleyeceği etkinliklere katılamaz ve verilecek desteklerden yararlanamaz. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.
Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak
gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent
başvurusunda bulunulması önerilir.
Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif olarak yapılır.
Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, BİDEB Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve
Esaslarına dayanılarak hazırlanan Çağrı Duyurusuna göre yapılır.
(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi
adresinden, çevrimiçi başvuru formuna ise https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik
yapılabilir.

-Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölgede bölge sergisi düzenlenir,
sonrasında final sergisi yapılır.

Başvuru Tarihleri: 07 Ocak 2019 başlayacak ve 08 Şubat 2019
(Başvuruların son gününde saat 17.30’da sistem
kapanır).

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: Mart 2019

Bölge Yarışmaları Tarihi: 25-28 Mart 2019

Final Yarışması Tarihi: 29 Nisan – 3 Mayıs 2019

-Ödüller
Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokulogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinde yayınlanır.

-İlgili Mevzuat
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek
Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar,
2. BİDEB 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2019 Çağrı Duyurusu,
3.BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Dış Danışman/Danışma Kurulu
Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge.
İlgili mevzuatlarda belirtilmeyen durumlarda, Grup Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

-Tanımlar ve Kısaltmalar
• ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemini,
• BAŞKANLIK: TÜBİTAK Başkanlığını,
• BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
• BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü aşama süreç ve değerlendirmelerinin
yürütülmesi için Başkanlık tarafından bölge merkezlerinde görevlendiren akademisyen heyetini,
• GRUP YÜRÜTME KURULU (GYK): BİDEB Yarışmalar Grubu Koordinatörlüğünce yürütülen programları ile
ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan akademisyenlerden oluşan kurulu,
• TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu
ifade eder.

-Bölge Merkezleri ve Bağlı İller

Tübitak Bölge Temsilcileri

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışmalar Grubu Koordinatörlüğü
2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
Tel: 0312 444 66 90
E-posta: bideb2204@tubitak.gov.tr

1 views

Leave a Comment