22 MART 2019 DÜNYA SU GÜNÜ RESİM VE KOMPOZİSYON (6.7. SINIFLAR) YARIŞMASI (SON KATILIM 12.02.2019)

22 MART 2019 DÜNYA SU GÜNÜ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

………………………. İLİ NDEKİ ORTAOKULLARIN 7. ve 8. SINIFLARI YARIŞ MA YA KATILACAKTIR.

Kim sey i Geride Bırakmamak

AMAÇ: Devlet Su İşleri Genel MUdUrlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle ” Kimseyi Geride Bırakmamak ” konulu resim yarışması ile konunun öneminin Ortaokulu öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak. ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İş leri Genel Müdürlüğü.nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 2. Resimler, A3 (29.S cm x 42 cm) resim kağıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniğ i ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışma lar değerlendinneye alınmayacaktır.
 3. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmen inin adı soyadı, okulu, s ınıfı , numarası , okul adres ve telefono, velinin veya danışman öğretmenin ( Kiş inin kendi açık rızasıyla) cep telefonu yazılacaktır.
 4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.
 5. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 12.02.2019 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İş leri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
 6. Res im, paspartu ve çerçeve yapılm adan, sertleştirilmi ş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacı la r tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DEGERLEND İRME: ( Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)

 1. Okul İdaresi. öğrenciler tarafından hazırlanan resim leri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 02.2019 tarihine kadar ilgili De,·let u İşler i Bölge Müdür lüklerine gönderecektir.
 2. Okul İdarelerince birinci seçilen resimler; Devlet Su işleri Bölge Müdü rlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci , ikinci, üçüncü olanl ar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdür lükleri , sadece birinci seçilen resmi en geç 02.2019 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı·n a gönderecektir.

Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İş ler i Gene l Müdür lüğü’ nce oluşturu lacak Seçici Kurul tarafından değerlendiril erek T ürki ye genelindeki ya rışma sonuc unda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar  seçilecekt ir .

BİRİNC İLİK, İKİNC İLİK VE ÜÇÜNCÜ LÜK ÖDÜLLERİ:

Ödül töreni. 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibi öğrenci ve bir refakatçısının (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklamala rı ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdü rl tığü’ nce sağlanacak tır.

Birincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL İkincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1500 TL

Dereceye giren lerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

Kanlım cı, yanşınaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sa)ılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışına ile elde ettikleri ödül, unvan ve her tllrlU kazanımları geri alınır.

RESİMLERİN İADESi:

Yarışmada ödül alan ve sergilem e amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

istek halin de 02.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün için de, Devlet Su İş leri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden eser sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyeı kabul edilmeyecektir.

ADRES:

(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)

Şa rtnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edile bil ir. Tüm katılımcılar, bu şartname hüküm le rini kabul etmiş sayılırlar.

Şartname : 14111345_1782

 

22 MART 2019 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

………………………. İLİNDEKi ORTA OKULLA RIN 7. ve 8. SINIFLAR I YAR IŞ MA YA KAT ILAC AKT IR.

Kimseyi Geride Bırakmamak AMAÇ:

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü taraf ından ·’22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Kimseyi Geride Bırakmamak” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILlM ŞARTLARI:

 1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 2. Kompozis yonlar A4 (21 cm x 29.7 cm) boyutundaki düz beyaz kağıda; yazım kurallarına uygun. okunaklı bir el yazısıyla veya bilgis ayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozi syo nlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. ayfan ın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numa rası, ulaşılabilecek okul telefonu ve ad resi, Velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık  rızasıyla) cep telefonu  yazılacaktı
 4. Katılımcı. daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, intemenen indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
 5. İlgili Devlet Su işler i Bölge Müdürlüklerine 12.02.2019 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kom pozisyonlar  ,  Devlet Su İşleri Genel  Müdürlüğü  tarafından  kabul ediJmeyece
 6. Kompo zisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İş leri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DEGERLENDİRME: (Değerlendirme uç aşamada yapılacaktır.)

 1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirereı.. s adece birinci seçtiklerini en geç 02.2019 tarihine kadar ilgili Devlet Su işleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
 2. Okul idarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İş leri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde ikinci. üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, adece birinci seçilen kompozisyonu en geç 22.02.2019 tarihine kadar, Devlet Su İşl eri Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘ na gönderecektir.
 3. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Mildürlüğil nce oluşturulacak eçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yaşma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncil olanlar seçilece Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

BİRİNCİLiK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:

Ödül töreni, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğilnün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödill sah ibi öğrenci ve bir refakatçısının (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşl eri Bölge Müdü rlüklerince. bir günlük konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdilrlüğü’nce sağlanacaktır.

Birincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL İkincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1500 TL

Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansİ) On plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

Katılım cı. yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etm iş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde enikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

KOMPOZİSYONLARIN  İADESİ:

Yarışmada ödül alan ve sergilem e amacıyla seçilen kompozisyon ların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

İstek halinde 02.04.2019 tarihinden itibaren IS gün içinde, Devlet Su İş leri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir .

ADRES:

(Devlet Su İşl eri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)

1 views

Leave a Comment